Cookie Policy

www.angelinipharma.cz

Poslední aktualizace ze dne 13. března 2024

Následující Zásady používání cookies na webových stránkách www.angelinipharma.cz (dále jen „Webové stránky“) jsou překládány jejím uživatelům/návštěvníkům („Vám“) v souladu s evropskými a českými právními předpisy, které upravují zpracování osobních údajů a elektronickou komunikaci.

Správcem těchto Webových stránek je společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 188 24 706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1132 (dále jen „Angelini“ nebo „Správce“), které můžete zasílat na adresu info@angelini.cz písemné dotazy nebo žádosti týkající se užívání cookies na těchto Webových stránkách.

Správce jmenoval Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) Bird & Bird DPO Service SRL, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo.czech@angelinipharma.com.   

Další informace o zpracování osobních údajů při používání Webových stránek jsou uvedeny v Oznámení o ochraně osobních údajů .

 1. Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které webové stránky navštěvované uživateli zasílají a ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, aby byly poté při příští návštěvě zaslány na stejné webové stránky. Právě díky cookies si webové stránky pamatují uživatelské akce a preference (například přihlašovací údaje, zvolený jazyk, velikost písma, jiné zobrazovací nastavení apod.), takže je uživatel nemusí při opětovné návštěvě webových stránek nebo při prohlížení jednotlivých stránek znovu zadávat. Cookies jsou tedy užívány pro IT autentizaci, monitoring jednotlivých návštěv a ukládání informací o činnosti uživatelů na webových stránkách. Mohou rovněž obsahovat jedinečný identifikační kód, který může uchovávat informace o prohlížení webových stránek ze strany uživatele pro statistické nebo pro reklamní účely. Při prohlížení webových stránek může uživatel rovněž dostávat do svého počítače nebo mobilního zařízení cookies z jiných webových serverů nebo stránek než těch, které navštěvuje („cookies třetích stran“). Některé operace nelze provést bez použití cookies, které jsou tedy v některých případech z technického hlediska nezbytné pro fungování webových stránek.

Existují různé typy cookies v závislosti na jejich charakteristice a funkcích. Cookies mohou zůstávat na uživatelských počítačích nebo mobilních zařízeních po různě dlouhou dobu: zatímco tzv. session cookies jsou po uzavření prohlížeče automaticky vymazány, trvalé (persistent) cookies jsou uchovávány v uživatelském zařízení po předem stanovenou dobu.

Dle ustanovení platných právních předpisů použití cookies nevyžaduje vždy výslovný souhlas uživatele. Konkrétněji řečeno, tento souhlas není vyžadován u tzv. technických cookies, tedy těch, které jsou používány pouze k přenosu sdělení v rámci elektronické komunikační sítě nebo výhradně v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby, kterou si uživatel zvlášť vyžádal. Jinými slovy se jedná o cookies, které mají zásadní význam pro fungování webových stránek nebo které jsou nezbytné k poskytnutí činností vyžadovaných uživatelem.

Předchozí souhlas uživatele je naopak vyžadován u tzv. profilovacích („profiling“) cookies, které mají za cíl vytvářet uživatelské profily a které jsou používány k zasílání reklamních sdělení podle preferencí vyjádřených při prohlížení internetu.

 1. Cookies používané na Webových stránkách

Webové stránky používají cookies k zajištění svého správného fungování a k poskytování služeb, které obsahují, za účelem porozumění a zkvalitňování uživatelských zkušeností při jejich prohlížení a k zasílání reklam v souladu s Vašimi preferencemi vyjádřenými při jejich prohlížení.

Webové stránky používají zejména:

 • technické cookies, tedy navigační nebo session cookies, které jsou zcela nezbytné pro fungování Webových stránek nebo k tomu, aby Vám umožnily užívat obsah a služby, o které jste požádali (podmínka zákonnosti: Oprávněný zájem Angelini, tj. prohlížení Webových stránek a užívání jejich obsahu a služeb je v oprávněném zájmu Angelini);
 • analytické cookies (první i třetí strana), používané s Vaším předchozím souhlasem, které nám umožňují porozumět tomu, jak Vy a další uživatelé užíváte Webové stránky (podmínka zákonnosti: Váš předchozí souhlas. Poskytnutí Vašeho souhlasu je výhradně dobrovolné);
 •  cookies třetích stran, tj. cookies z jiných webových stránek nebo serverů než z Webové stránky nebo ze serverů Angelini, jsou rovněž užívány pro účely příslušných třetích stran.

Na Webových stránkách jsou konkrétně používány tyto cookies:

Název cookie

Účel

Typ cookie

Doba uchování

Zdroj a původ cookies

Zaznamenané informace

Případy, kdy je cookie použita

Subjekty, které mají přístup

 

.ASPXAUTH

.NET

ověření aplikace

Technický cookie

1 měsíc

Umbraco

Používán k určení, zda je uživatel ověřen

Webové stránky jako celek

Obvykle jej vidí pouze administrátoři, kteří se přihlásí do backendu webových stránek. Informace o ochraně soukromí společnosti Umbraco viz:

 

https://umbraco.com/about-us/trust-center/privacy-and-umbraco

_pk_ses

Sběr údajů pro statistické účely

Analytický cookie

30 minut

Piwik

Zobrazení aktivních návštěv uživatele

 

Webové stránky jako celek

Angelini

_pk_id

Sběr údajů pro statistické účely

 

Analytický cookie

13 měsíců

Piwik

Užíván k rozpoznávání uživatelů

 

Webové stránky jako celek

Angelini

ppms_privacy_<website_id>

Sběr údajů pro statistické účely

 

Analytický cookie

12 měsíců

Piwik

Ukládání souhlasu návštěvníka se sběrem a užíváním údajů

 

Webové stránky jako celek

Angelini

_stg_debug / stg_debug

Sběr údajů pro statistické účely

 

Analytický cookie

14 dní

Piwik

Rozhodování o tom, zda zobrazit debugger, Tag Manager

 

Webové stránky jako celek

Angelini

stg_last_interaction

Sběr údajů pro statistické účely

 

Analytický cookie

12 měsíců

Piwik

Zjišťování, zda stále probíhá návštěva posledního uživatele

 

Webové stránky jako celek

Angelini

Sémantická označení cookies („název cookie“) jsou ta, která používají jejich poskytovatelé („Zdroj a původ cookies“).

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje lze pro účely uvedené výše (v tabulce ve sloupci 2) sdělovat:

 • osobám oprávněným Správcem k provádění operací souvisejících se zpracováním osobních údajů (tj. zaměstnancům nebo spolupracovníkům Správce);
 • zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Správcem a takovými zpracovateli (tj. poskytovatelům počítačových, technologických a telematických služeb, osobám v rámci skupiny Angelini Pharma);
 • nezávislým správcům osobních údajů (v tabulce ve „Subjekty, které mají přístup“).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž ze zákona předávány daňovým orgánům, policii a soudním a správním orgánům k prověřování a stíhání trestných činů, prevenci a ochraně před ohrožením veřejné bezpečnosti, k tomu, aby Správce mohl uplatnit, vykonat nebo obhájit své právo u soudu, jakož i z jiných důvodů souvisejících s ochranou práv a svobod jiných osob.

 1. Jak aktivovat nebo deaktivovat cookies

Prohlížeč

Všechny cookies nebo jejich část můžete povolit, blokovat nebo vymazat s použitím specifických funkcí svého prohlížeče. Budou-li deaktivovány technické cookies, může dojít k tomu, že Webové stránky nebudou moci být využívány, nebo že některé jejich služby nebo funkce nebudou dostupné nebo nebudou správně fungovat, a/nebo že můžete být nuceni při každé návštěvě Webových stránek změnit nebo manuálně zadat určité údaje (instalace technických cookies je nezbytným předpokladem řádného fungování Webových stránek).

Podrobnosti o nastavení preferencí týkajících se užívání cookies ve Vašem prohlížeči, viz pokyny níže.

Níže uvádíme odkazy na pokyny týkající se cookies, které jsou uvedeny v hlavních prohlížečích:

Centrum cookies (Cookie Center)

Kategorie cookies, které hodláte povolit, si můžete vybrat na našich Webových stránkách v Centru cookies (Cookie Center).

Upozorňujeme Vás, že:

 •  „technické cookies“ jsou zcela nezbytné pro fungování Webových stránek nebo k tomu, aby Vám umožnily využívat jejich obsah a požadované služby. Tyto cookies nemohou být deaktivovány, protože by to narušilo správné fungování Webových stránek nebo užívání jejich obsahu a služeb. Pokud nechcete instalovat tuto kategorii cookies na svém zařízení, nepoužívejte Webové stránky (instalace technických cookies je nezbytný předpoklad řádného fungování Webových stránek);
 • jestliže nepovolíte „analytické cookies“ (včetně cookies třetích stran), nebude to mít vliv na fungování Webových stránek. Udělení Vašeho souhlasu je výhradně dobrovolné.

Vedle tohoto kroku můžete zcela nebo zčásti blokovat nebo vymazat cookies i prostřednictvím příslušných funkcí Vašeho prohlížeče (viz výše).

Vaše rozhodnutí o cookies používaných na Webových stránkách bude přeměněno na specifický technický cookie, který bude mít charakteristiku uvedenou v příslušné tabulce cookie. Tento cookie však nemusí za určitých okolností řádně fungovat –  v takových případech doporučujeme, abyste vymazali nežádoucí cookies a zakázali jejich užívání také prostřednictvím funkce Vašeho prohlížeče.

Jestliže použijete jiná zařízení nebo prohlížeče k přístupu na Webové stránky nebo jestliže vymažete cookies ze svého zařízení, budou Vaše preference týkající se cookies přenastaveny.

 1. Předávání osobních údajů mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje mohou být předávány do těch zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nabízejí úroveň ochrany osobních údajů adekvátní té, která je stanovena v konkrétních rozhodnutích Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs).

K předání Vašich osobních údajů do zemí, které nepatří do Evropské unie a nezajišťují adekvátní úroveň ochrany, dojde pouze po uzavření konkrétních smluv mezi Správcem a příjemci údajů, které obsahují zabezpečovací doložky a náležité záruky ochrany Vašich osobních údajů, tzv. „standardní smluvní doložky“, jež jsou rovněž schváleny Evropskou komisí (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_cs).

 1. Práva subjektu údajů k údajům

O zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech Vás budeme vždy stručně, transparentně, srozumitelně a snadno dostupným způsobem informovat prostřednictvím těchto Zásad používání cookies a Oznámení o ochraně osobních údajů a případně i jinými prostředky vždy v okamžiku, kdy od Vás osobní údaje budeme shromažďovat. Pokud nezískáme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, nejpozději však do jednoho měsíce, ledaže by poskytnutí takových informací nebylo možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí (právo na informace).

Jako subjekt údajů máte rovněž právo:

 • získat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, získat přístup k těmto údajům a k souvisejícím informacím (právo přístupu);
 • provést opravu svých osobních údajů, tj. provést opravu, změnu nebo aktualizaci veškerých již nepřesných nebo nesprávných údajů, jakož i doplnění neúplných osobních údajů, a to i předložením dodatečného prohlášení (právo na opravu);
 • požádat o výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut);
 • omezit zpracování svých osobních údajů, tj. že si Správce tyto údaje ponechá, ale nebude je moci použít (právo na omezení zpracování);
 • získat od Správce své osobní údaje ve standardním formátu, a tam kde je to technicky možné, i právo požadovat, aby tyto údaje byly předány jinému, Vámi určenému, správci (právo na přenositelnost údajů);
 • kdykoli odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž by se to dotklo zákonnosti zpracování prováděného na základě souhlasu ještě před jeho odvoláním (právo zpětvzetí souhlasu).

Navíc máte jako subjekt údajů právo vznést námitku, což znamená, že:

 • v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti Angelini máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které popíšete v námitce. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku můžete vznést prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (právo vznést námitku).

Budete-li chtít vykonat tato práva (zejména právo vznést námitku), můžete kdykoli kontaktovat Správce, a to buď písemně poštou na adrese: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, anebo e-mailem na adrese:

privacy.czech@angelinipharma.com, nebo můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého můžete kontaktovat na adrese dpo.czech@angelinipharma.com.

 1. Stížnost

Pokud nesouhlasíte s tím, jak jsme Vaší námitku vyřídili, nebo pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, můžete podat stížnost proti našemu postupu u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu: posta@uoou.cz;
 2. prostřednictvím datové schránky ID DS: qkbaa2n;
 3. telefonicky na čísle: +420 234 665 111; nebo
 4. písemně poštou na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tuto stížnost lze rovněž vznést u Úřadu pro ochranu údajů jinde než v České republice, a to tehdy, pokud se bude jednat o Úřad pro ochranu osobních údajů členského státu EU, kde máte obvyklé bydliště nebo země, ve které došlo k údajnému porušení (právo podat stížnost).

 1. Další informace

Další informace a podrobnosti o jednotlivých typech cookies, o tom, jak fungují a o jejich charakteristice lze nalézt na bezplatných webových stránkách, které nenáležejí společnosti Angelini, na adrese www.allaboutcookies.org.

Právní informace obecné povahy o společnosti Angelini a o užívání Webových stránek naleznete v Podmínkách užívání webové stránky. Informace o tom, jak společnost Angelini zpracovává osobní údaje prostřednictvím Webových stránek jsou obsaženy v Oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. Změny Zásad používání cookies

Neustálý rozvoj naší činnosti může vést ke změně výše uvedeného. Následkem toho mohou být Zásady používání cookies v průběhu času měněny a doplňovány, což může být nezbytné rovněž ve vztahu k nové legislativě o ochraně osobních údajů nebo o elektronických komunikacích.

Aktualizovaná verze těchto Zásad o používání cookies bude zveřejňována na této stránce spolu s uvedením data nejnovější aktualizace, proto si prosím při návštěvě Webových stránek prostudujte i tuto stránku.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.