Podmínky použití

Poslední aktualizace ze dne 11. března 2022

Tyto webové stránky www.angelinipharma.cz (dále jen „Webové stránky“) spravuje společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 188 24 706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1132 (dále jen „Společnost“).

 1. Přístup k Webovým stránkám Společnosti a jejich prohlížení se řídí těmito Podmínkami užívání webových stránek (dále jen „Podmínky užívání webových stránek“) a platnými právními předpisy. Z tohoto důvodu přístup k těmto Webovým stránkám a jejich prohlížení zároveň vyjadřuje bezpodmínečné přijetí Podmínek užívání webových stránek a neplatnost a neúčinnost veškerých jiných dohod mezi návštěvníkem a Společností.
 2. Tyto Webové stránky obsahují rovněž informace ohledně léčebných oborů, na nichž se společnosti skupiny Angelini podílejí prostřednictvím svého výzkumu a produktů. Tyto informace nejsou určeny k poskytování zdravotnického poradenství. Nic z toho, co je na Webových stránkách uvedeno, by nemělo nahrazovat lékařskou radu, návštěvu lékaře nebo doporučení poskytovatele zdravotní péče. Návštěvníkům se doporučuje, aby v případech, kdy potřebují získat diagnózu nebo vyhledat tu nejvhodnější léčbu, konzultovali svůj zdravotní stav pouze u svého ošetřujícího lékaře.
 3. Informace a obsah těchto Webových stránek nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo dodávce nebo obchodu či jiné transakci.
 4. Přestože se Společnost snaží zveřejňovat na Webových stránkách přesné a aktuální informace, nezaručuje se za obsah Webových stránek, který návštěvník tedy musí vhodným způsobem posoudit. Společnost neponese žádnou odpovědnost za užívání Webových stránek a jejího obsahu. Společnost nebude zejména odpovídat za nedostatečnou přesnost, aktuálnost, úplnost, adekvátnost a včasnost informací obsažených na Webových stránkách, ani za žádnou škodu nebo viry, které mohou ovlivnit počítačové vybavení nebo jiný majetek návštěvníků v důsledku přístupu k Webové stránce, jejího užívání nebo prohlížení, anebo v důsledku stahování materiálů, údajů, textů, obrázků, videí nebo zvukových nahrávek z nich. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo pozastavit provozování Webových stránek, aniž by jí tím vznikla nějaká odpovědnost, bez ohledu na to, zda se tak stalo následkem jednání nebo opomenutí ze strany Společnosti nebo následkem jednání nebo opomenutí třetích stran.
 5. Informace uvedené na Webových stránkách mohou obsahovat technické nebo typografické chyby. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provést změny, opravy a zdokonalení výše zmíněných informací, produktů a programů, které jsou v nich popsány.
 6. Webové stránky rovněž mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které jsou považovány za zajímavé pro návštěvníky. Pokud návštěvník použije odkaz na takové webové stránky, opouští Webové stránky Společnosti z vlastní vůle a bez donucení.
 7. 7. Společnost nijak neodpovídá za obsah jakýchkoliv jiných webových stránek, na něž může návštěvník vstoupit z Webových stránek. Jakmile návštěvník vstoupí na externí webové stránky, bere na vědomí a souhlasí s tím, že takové webové stránky jsou na Společnosti nezávislé a že Společnost nemá žádnou kontrolu nad jejich obsahem. Odkaz na externí webové stránky neznamená, že Společnost přebírá nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah a užívání takových webových stánek.
 8. 8. Stahování, zobrazování a vytisknutí informací z těchto Webových stránek je povoleno pouze k osobnímu použití. Jakékoliv užívání obsahu těchto Webových stránek pro jiné než osobní účely nebo pro obchodní účely je dovoleno pouze s písemným souhlasem Společnosti.
 9. V materiálech stažených z Webových stránek musí být zachována veškerá oznámení o duševním vlastnictví. Není-li uvedeno jinak, veškeré materiály uvedené na těchto Webových stránkách musí být považovány za chráněné autorským právem a mohou být používány pouze v souladu s těmito Podmínkami užívání Webových stránek. Společnost nedává žádnou záruku ve vztahu k porušení práv třetích osob ze strany návštěvníků/uživatelů vyplývajících z neoprávněného použití materiálů obsažených na Webových stránkách.
 10. Oddělení částí nebo oddílů těchto Webových stránek a/nebo jejich zařazení do jiných webových stránek třetích osob mimo Společnost je zakázáno.
 11. Návštěvníci Webových stránek nemají žádná práva ke komerčnímu využití materiálů Společnosti a/nebo společností náležejících do skupiny Angelini a/nebo třetích stran obsažených na Webových stránkách, jakož ani odkazů na obchodní značky, patenty, technologie a jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví Společnosti a/nebo společností skupiny Angelini a/nebo třetích stran uvedených na Webových stránkách.
 12. Všechny nebo některé funkce Webových stránek mohou návštěvníci/uživatelé využívat pouze po vyplnění k tomu určených formulářů, po potvrzení, že se seznámili s těmito Podmínkami užívání webových stránek, a po udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů způsobem a pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů.
 13. S veškerými sděleními, informacemi, údaji nebo materiály, které návštěvníci/uživatelé předávají na Webové stránky prostřednictvím nástrojů a funkcí Webových stránek, bude zacházeno jako s nedůvěrnými a nechráněnými informacemi, pokud není uvedeno jinak. Společnost získává k dispozici veškerý materiál přenesený nebo zaslaný na Webové stránky s nejširším možným oprávněním jeho použití, včetně například reprodukce, přenosu, zveřejnění či zasílání poštou. Společnost je rovněž oprávněna volně použít jakýkoli nápad, koncepci, know-how nebo techniku obsaženou ve sděleních přijatých prostřednictvím Webové stránky k jakémukoli účelu, včetně například vývoje, výroby a marketingu výrobků založených na těchto informacích.
 14. Přestože Společnost pravidelně kontroluje a monitoruje materiály obsažené v částech Webových stránek určených k výměně názorů, není k tomuto jakkoli povinna a nenese žádnou odpovědnost za obsah a informace obsažené v těchto částech Webových stránek. Je zakázáno zasílat zprávy, které jsou hanlivé, obscénní, pomlouvačné nebo jakýmkoli způsobem odporují jakémukoli platnému ustanovení zákona. Společnost bude spolupracovat s orgány veřejné moci a neprodleně podnikne kroky k identifikaci osob, které se při zasílání materiálů na Webové stránky dopouštějí protiprávního jednání. Z těchto důvodů budou jakékoli hanlivé, urážlivé a pomlouvačné zprávy, jakož i jakékoli projevy, které jsou vulgární, urážlivé a/nebo v jakémkoli případě v rozporu s dobrými mravy, cenzurovány.
 15. Komentáře a jakákoli jiná interakce návštěvníků/uživatelů s Webovými stránkami budou monitorovány za účelem správné identifikace, vyhodnocení, pochopení a prevence nežádoucích účinků nebo jakýchkoliv jiných problémů souvisejících s užíváním zdravotnických výrobků uváděných na trh Společností, která je zároveň odpovědná za dodržování předpisů o farmakovigilanci/vigilanci.
 16. Jestliže Společnost zjistí, že došlo k porušení těchto Podmínek užívání webových stránek, vyhrazuje si právo podniknout bez předchozího oznámení veškerá nápravná opatření, včetně zamezení přístupu návštěvníka/uživatele k Webovým stránkám a jejich službám a odstranění veškerých materiálů vložených takovým návštěvníkem/uživatelem na Webové stránky, aniž by za to přebírala jakoukoli odpovědnost.
 17. Návštěvník se zavazuje, že nezpůsobí Společnosti škodu z důvodu stížnosti, způsobení škody, vzniku závazku, soudního řízení či z jakéhokoliv jiného nepříznivého důsledku vzniklého z důvodu jeho neoprávněného užívání služeb určených k diskuzi či výměně názorů, anebo zasíláním, přenosem či podobnou činností poskytovanou na Webových stránkách. Toto ustanovení zahrnuje například veškeré důsledky související s porušením autorských práv, průmyslových práv či ustanovení proti nekalé soutěži a pomluvám.
 18. Společnost si vyhrazuje právo revidovat tyto Podmínky užívání webových stránek prostřednictvím jejich pravidelných aktualizací. Platné Podmínky užívání webových stránek jsou závazné pro návštěvníky Webových stránek, a proto doporučujeme návštěvníkům před užitím Webových stránek seznámení se s případnými aktualizacemi.
 19. Tyto Podmínky užívání webových stránek se řídí právem České republiky.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.