Diversity & Inclusion

AP Diversity 1440X500

Péče bez hranic

Ve společnosti Angelini Pharma těžíme z toho, že naše pracovní prostředí vytváří různorodí lidé, kteří jsou ochotní spolupracovat a sdílet své vlastní životní zkušenosti a odhodlání. Záleží nám na lidech -stejně jako o pacienty se staráme i o naše zaměstnance a uznáváme, že podporovat a řídit rozmanitostje zásadní pro to, abychom mohli sledovat své cíle, v souladu s našimi hodnotami a CORE BEHAVIOURS. S ohledem na to se společnost Angelini Pharma staví proti všem formám diskriminace a zavazuje se podporovat inkluzivní prostředí, kde jsou všichni lidé vítáni azapojovánis pocitem, že jsou přijímáni, ceněni a bráni přesně takoví, jací jsou.

Tento manifest stanovuje náš přístup k inkluzi a diverzitě, cílem je odstranit jakýkoliv druh diskriminace v práci a podpořit, implementovat a šířit zásady a směrnice o zahrnutí všech projevů rozmanitosti, bez omezení věku, zdravotního postižení nebo zdravotního stavu, rodu, pohlaví a sexuální orientace, partnerského stavu, rasy včetně etnické příslušnosti, národnosti nebo barvy pleti, politického názoru, náboženského přesvědčení, kulturního dědictví, socioekonomického statusu a všech dalších osobních charakteristik.Jako globální společnost přímo přítomná ve 25 zemích, je naše integrita,úspěch a schopnost inovovat silně spojeny s mnoha talenty a zkušenostmi multikulturního pracovního prostředí. Vedení a zaměstnanci na všech úrovních jsou zodpovědní za vytváření inkluzivního prostředí, ve kterém mohou všichni jednotlivci - se svými odlišnými schopnostmi, zkušenostmi a perspektivami - spolupracovat na vytvoření rozmanité kultury. Vedení k rozmanitosti se stává skutečnou příležitostí pro významné kulturní změny a obohacení.

Naším hlavním závazkem vůči diverzitě a inkluzi je tedy být „Employer Of Choice“, který přitahuje a udržuje talenty schopné udělat z Angelini Pharma ještě větší společnost. Našim cílem je vytvořit podporující pracovní prostředí, které zaručuje skutečné začlenění a rovné příležitosti k dosažení profesního potenciálu jednotlivce, čerpající z nadšení a rozmanitosti našich lidí. Přijetí různých perspektiv a využití přispění všech lidí ve skutečnosti nejenže umožňuje začlenění, ale také posiluje naši schopnost být „Operational Excellent“, vysoce výkonnou a přední mezinárodní společnost. Je důležité, aby se všichni Angeliners cítili přijati, a tak měli důvěru a odvahu ozvat se, podělit se o své nápady, inovace a řešení.Strategie diverzity a začleňování také představují pilíře naší snahy být uznáváni jako „Partner of Choice“,který dbá na etiku a sociální odpovědnost v našem každodenním pracovním životě. S cílem podpořit inkluzivní organizaci přijímá společnost Angelini Pharma tento Manifest, který platí pro celou společnost.