Politika kvality

Qualityhero (1)

Politika kvality

Angelini Pharma se snaží zajistit bezpečnost a účinnost svých produktů a poskytovat vysoce kvalitní služby, aby byla zaručena maximální spokojenost našich zákazníků a zainteresovaných subjektů při dodržení platných zákonů a předpisů.

Veškeré činnosti související s produkty uvedenými na trh a související s výzkumem a vývojem, obchodním rozvojem, výrobou v našich závodech a u kvalifikovaných dodavatelů, výrobou zdravotnických prostředků, marketingem, distribucí, logistikou, postmarketovou podporou a vigilancí jsou v souladu s politikou kvality společnosti, která se skládá z následujících zásad:

1. ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
Angelini Pharma se snaží porozumět a plnit očekávání svých zákazníků v souladu s požadavky trhu a místními předpisy v zemích, ve kterých působí a všemi stranami zapojenými do jejích obchodních procesů.

2. PROCESNÍ PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA ŘÍZENÍ RIZIK
Angelini Pharma definuje své hlavní procesy a snaží se je neustále zlepšovat prostřednictvím následujících činností::

  • Stanovení cílů a také sledování a kontrola jejich dosažení;
  • Definice odpovědností a zdrojů;
  • Identifikace, hodnocení a snižování rizik;
  • Definování příležitostí.

3. VEDENÍ

Angelini Pharma se snaží udržovat efektivní systém kvality, který zajišťuje dostupnost všech požadovaných zdrojů a odpovídá stanoveným cílům i širšímu kontextu a strategickému směru zvoleného společností.

Angelini Pharma zpřístupňuje svou politiku kvality všem zaměstnancům a zainteresovaným subjektům, kteří ji pravidelně kontrolují v souladu s cíli a kontextem, ve kterém Angelini Pharma vyvíjí, vyrábí a distribuuje své produkty.

4. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ

Angelini Pharma považuje zapojení zaměstnanců a zainteresovaných stran za klíčový strategický faktor. K dosažení tohoto cíle Angelini Pharma provádí školení pro všechny zaměstnance, rozvíjí a zlepšuje jejich kompetence.

Angelini Pharma zároveň svým zaměstnancům neustále připomíná důležitost a hodnotu práce, kterou každý vykonává, a žádá je, aby se soustředili na hledání možných oblastí pro zlepšení a zároveň prokazovali proaktivitu, odpovědnost a nasazení.

Angelini Pharma spolupracuje s dodavateli, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami na neustálém zlepšování kvality svých produktů a služeb.

5. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
Cílem Angelini Pharma je neustále zlepšovat systém kvality snahou o dosažení následujících cílů:

  • Maximální bezpečnost pacientů a uživatelů;
  • Plné dodržování standardů kvality ve všech sektorech a trzích, na kterých společnost působí, počínaje fází výzkumu a vývoje;
  • Postupné snižování výskytu vad u výrobků vyráběných jak ve vlastních závodech tak dodavatelsky;
  • Zvyšování spokojenosti zákazníků neustálým snižováním počtu reklamací a zvyšováním efektivity služeb;
  • Implementace plánů zlepšování kvality a programů snižování rizik pro kritické procesy;
  • Systematické snižování nákladů, které neovlivňují kvalitu.

Tyto cíle a související výsledky jsou pravidelně revidovány, aby bylo zajištěno, že jsou přiměřené a konzistentní s širším obchodním kontextem a strategickými zájmy společnosti. 

Quality Policy