Ochrana osobních údajů

www. angelinipharma.cz

Poslední aktualizace ze dne 13. března 2024

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Vám tímto předkládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) následující Oznámení o ochraně (Vašich) osobních údajů, jakožto uživatelů/návštěvníků webových stránek www.angelinipharma.cz (dále jen „Webové stránky“).

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na související webové stránky uvedené pod záložkou "Global site", které mohou obsahovat také speciální Oznámení o ochraně osobních údajů, jejichž případná odchylná ustanovení mají přednost.

Používání Webových stránek se kromě tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů řídí také Zásadami používání cookies a Podmínkami užívání webových stránek.

 1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer - DPO)

Správcem osobních údajů je společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 188 24 706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 1132 (dále jen "Angelini" nebo "Správce").

Kontaktní údaje Správce jsou:

 • Korespondenční adresa: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika
 • Telefonní číslo: +420 546 123 111
 • E-mailová adresa: privacy.czech@angelinipharma.com

Správce jmenoval Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) Bird & Bird DPO Service SRL, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo.czech@angelinipharma.com.

 1. Účel a právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy regulérním, zákonným a transparentním způsobem pro níže uvedené účely a v souladu s těmito zákonnými předpoklady (právním důvodem zpracování). 

Účel zpracování

Právní důvodem zpracování

a)    Řádné a komplexní vyřizování veškerých Vašich sdělení nebo žádosti zaslaných společnosti Angelini skrze kontaktní formulář (například žádosti o informace nebo o pomoc) [vyřizování Vašich žádostí].

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem umožňuje společnosti Angelini vyřešit Váš dotaz, což je v oprávněném zájmu společnosti Angelini (čl. 6.1. písm. f GDPR).

b)    Řádné a komplexní vedení zpráv o farmakologické obezřetnosti podané zejména prostřednictvím e-mailové adresy farmakovig@angelini.cz [farmakovigilance].

Zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu je právní povinnost (čl. 6.1. písm. c GDPR).

Zpracování „zvláštních kategorií osobních údajů“ je nezbytné ve veřejném zájmu veřejného zdravotnictví, tedy pro záruku vysoké kvality a bezpečnostních parametrů léčiv a zdravotnických prostředků (čl. 9.2. písm. I GDPR)

c)   Plnění právních povinností. Za určitých okolností jsme na základě právních předpisů povinni použít Vaše osobní údaje (například abychom Vás mohli informovat o potenciálním porušení zabezpečení Vašich údajů a o opatřeních, které jsme podnikli za účelem řešení takové situace [plnění právních povinností].

Zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu je právní povinnost (čl. 6.1. písm. c GDPR).

 

 1. Kategorie zpracovávaných údajů

Správce bude zpracovávat tyto kategorie Vašich osobních údajů:

 • pokud zašlete společnosti Angelini nějaké sdělení nebo žádost prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách, pouze e-mailová adresa je požadována. Předmětem zpracování jsou však rovněž i veškeré další osobní údaje, které případně uvedete ve svém vzkazu;
 • co se týče Vašeho hlášení pro účely farmakovigilance, zpracovávány jsou údaje nezbytné k dodržování souvisejících právních povinností Správce a údaje týkající se „oznamovatele“, které představují záruku přesnosti a relevantnosti údajů, jakož i možnost jejich ověření za účelem vědeckého posouzení hlášení, konkrétně se jedná o: e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, aby Správce mohl v případě potřeby obdržet další informace k již sděleným informacím („následná kontrola“), a za účelem správného projednání hlášení i údaje o klasifikaci zdravotnického odborníka (zda se jedná například o lékaře, stomatologa, zdravotní sestru, lékárníka, koronera) nebo jiné osoby než zdravotnického odborníka (například zda se jedná o pacienta, zmocněnce nebo osobu, která má vztah k subjektu), jehož se hlášení týká (například zda se jedná o přítele, příbuzného, asistenta). Co se týče subjektu, jehož se hlášení týká (dále jen „pacient“), Správce zpracovává tyto údaje: iniciály jména a příjmení, město a zemi bydliště, věk (nebo věkové rozpětí) a/nebo datum narození, pohlaví, výšku a váhu a údaje o sexuálním životě nebo údaje odhalující rasový nebo etnický původ, zdravotní stav subjektu (anamnézu, veškeré současné nebo dřívější patologie, farmakologické nebo jiné terapie, těhotenství, kojení) („zvláštní kategorie osobních údajů“), které souvisejí s povinnostmi farmakovigilance, zejména co se týče údajů o bezpečnosti léčiva, například nežádoucích reakcí, zvláštních situací (zneužívání, předávkování, nesprávného (nevhodného) užívání, terapeutických omylů, užívání bez předpisu, rizik souvisejících s povoláním), vystavení účinkům během těhotenství nebo kojení bez souvislosti s nežádoucími reakcemi nebo spolu s nimi, neúčinnosti nebo podezření na přenos infekčního činitele prostřednictvím léčiva; a
 • veškeré údaje nezbytné k plnění právních povinností (například Vaše kontaktní údaje pro účely komunikace vyžadované ze zákona nebo příslušným orgánem veřejné moci). 
 1. Zdroje údajů

Vaše osobní údaje bude Správce získávat:

 • přímo a vědomě od Vás v důsledku Vaší komunikace s námi (tj. uvedením těchto informací v kontaktním formuláři na Webových stránkách nebo e-mailem zaslaným společnosti Angelini).
 1. Povaha poskytování údajů

Poskytování Vašich osobních údajů pro vyřizování Vašich žádostí (pro účely uvedené pod bodem 2 písmeno a) je nezbytné k tomu, aby umožnilo Správci zpracovat Váš dotaz. Pokud byste je neposkytli, nemohli byste dostat odpověď na Váš dotaz (zejména na svou žádost o informace nebo o pomoc).

Poskytování Vašich osobních údajů pro farmakovigilanci (účel uvedený pod bodem 2 písmeno b) a za účelem plnění právních povinností (účel uvedený pod bodem 2 písmeno c) je povinné, protože vyplývá z právních předpisů.

 1. Způsoby zpracování

Při zpracování údajů jsou používány jak automatické, tak i neautomatické nástroje, a to vždy s ohledem na účel a smysl zpracování a na způsoby a postupy, které mohou zajistit bezpečnost a důvěrnost údajů.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje lze pro účely uvedené výše (v bodu 2) sdělovat:

 • osobám oprávněným Správcem k provádění operací souvisejících se zpracováním osobních údajů (tj. zaměstnancům nebo spolupracovníkům Správce);
 • zpracovatelům na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Správcem a takovými zpracovateli (tj. administrátorům Webové stránky, členům skupiny Angeliny Pharma, externím právním zástupcům, obchodním partnerům Správce a internetovým operátorům);
 • nezávislým správcům údajů (tj. kurýrům a expedičním společnostem za účelem vyřizování Vašich žádostí; národním a evropským agenturám pro léčiva pro účely farmakovigilance, jiným farmaceutickým společnostem, včetně společností skupiny Angelini Pharma, které jsou zavázány vůči Správci licenčními a distribučními smlouvami týkajícími se farmaceutických produktů nebo v případě převodu marketingových oprávnění souvisejících s farmaceutickými produkty; orgánům veřejné moci za účelem dodržování právních povinností).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž ze zákona předávány daňovým orgánům, policii a soudním a správním orgánům k prověřování a stíhání trestných činů, prevenci a ochraně před ohrožením veřejné bezpečnosti, k tomu, aby Správce mohl uplatnit, vykonat nebo obhájit své právo u soudu, jakož i z jiných důvodů souvisejících s ochranou práv a svobod jiných osob.

 1. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu v závislosti na účelu zpracování. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje trvale vymazány nebo v každém případě nezvratně anonymizovány.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s níže uvedenými ustanoveními a kritérii:

 • pro účely vyřizování Vašich žádosti (účel uvedený pod bodem 2 písmenem a) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho dotazu. Vaše osobní údaje uchováváme také po dobu, která je ze zákona nutná pro vymáhání případných nároků vůči Vám nebo Vámi vůči nám (např. po dobu trvání promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem);
 • pro farmakovigilanci (účel uvedený pod bodem 2 písmeno b), po dobu, kdy je produkt povolen k distribuci a alespoň 10 (deset) let po uplynutí platnosti povolení; a
 • pro účely právních povinností (účel uvedený pod bodem 2 písmeno c) po dobu nejvýše 10 (deseti) let od konce kalendářního roku, kdy Správce splnil příslušnou právní povinnost tak, aby mohl doložit a prokázat náležité dodržení právních předpisů (například to, že Vás řádně informoval o veškerých porušeních zabezpečení, která se týkala Vašich údajů a o opatřeních, které jsme podnikli pro vyřešení takových situací).

Z technických důvodů dojde k ukončení zpracování a následnému výmazu nebo anonymizaci Vašich osobních údajů do 30 (třiceti) dnů od uplynutí výše uvedených dob.

To neplatí v případech, kdy je pro účely soudních řízení, žádostí kompetentních orgánů nebo v souladu s platnými právními předpisy vyžadována delší doba uchovávání.

 1. Předávání osobních údajů mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje mohou být předávány do jen do těch zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nabízejí úroveň ochrany údajů adekvátní té, která je stanovena v konkrétních rozhodnutích Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs).

K předání Vašich osobních údajů do zemí, které nepatří do EU či EHP a nezajišťují adekvátní úroveň ochrany, dojde pouze po uzavření konkrétních smluv mezi Správcem a příjemci údajů, které obsahují zabezpečovací doložky a náležité záruky ochrany Vašich osobních údajů, tzv. „standardní smluvní doložky“, jež jsou rovněž schváleny Evropskou komisí (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_cs), nebo jestliže je takové předání nezbytné k vyřízení Vašich žádostí.

 1. Práva subjektu údajů

O zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech Vás budeme vždy stručně, transparentně, srozumitelně a snadno dostupným způsobem informovat prostřednictvím tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů a případně i jinými prostředky vždy v okamžiku, kdy od Vás osobní údaje budeme shromažďovat. Pokud nezískáme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, nejpozději však do jednoho měsíce, ledaže by poskytnutí takových informací nebylo možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí (právo na informace).

Jako subjekt údajů máte rovněž právo:

 • získat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, získat přístup k těmto údajům a k souvisejícím informacím (zejména o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo o kategoriích příjemců, jímž tyto údaje jsou nebo budou předány, o době uchovávání údajů nebo o kritériu pro její určení, o existenci práva na opravy nebo výmaz údajů nebo na omezení nebo odmítnutí jejich zpracování nebo práva vznést u dozorového úřadu stížnost; o původu údajů; o potenciální existenci automatického rozhodovacího procesu, včetně profilování, a v takových případech i významné informace o používané logice a důležitosti a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů; o náležitých zabezpečovacích opatřeních v případě předávání údajů mimo EU/EHP), jakož i kopii těchto předávaných osobních údajů, pokud to není na újmu práv a svobod jiných osob (právo přístupu);
 • provést opravu svých osobních údajů, tj. provést opravu, změnu nebo aktualizaci veškerých již nepřesných nebo nesprávných údajů, jakož i doplnění neúplných osobních údajů, a to i předložením dodatečného prohlášení (právo na opravu);
 • požádat o výmaz svých osobních údajů, zejména tehdy, když (i) již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, nebo když (ii) byly zpracovávány nezákonně, nebo tehdy, pokud (iii) musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti, anebo také pokud (iv) jste vznesli námitku proti jejich zpracování (viz níže „právo na námitku“) a neexistuje žádný převažující oprávněný zájem, který umožňuje Správci pokračovat v jejich zpracovávání (právo být zapomenut). Údaje nelze takto vymazat zejména tehdy, když je jejich zpracovávání nezbytné ke splnění právní povinnosti, nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě práva u soudu;
 • omezit zpracování svých osobních údajů, tj. že si Správce tyto údaje ponechá, ale nebude je moci použít. Toto právo lze vykonat zejména tehdy, když (i) máte námitky proti přesnosti svých osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k ověření jejich přesnosti Správcem, nebo pokud (ii) zpracovávání osobních údajů je nezákonné a Vy požadujete omezení jejich užívání a nikoli jejich výmaz, dále tehdy, když (iii) Správce již nepotřebuje tyto osobní údaje pro účely jejich zpracování, ale subjekt údajů tyto osobní údaje potřebuje k uplatnění, vykonání nebo obhajobě práva u soudu, anebo tehdy, když (iv) jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže „právo vznést námitku“), a to do doby ověření toho, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad právy subjektu údajů (právo na omezení zpracování);
 • získat od Správce své osobní údaje zpracované na základě smlouvy, ve standardním formátu, jakož i to, aby tam kde je to technicky možné, byly předány Správcem přímo jinému, Vámi zvolenému správci (právo na přenositelnost údajů);

Navíc máte jako subjekt údajů právo vznést námitku, což znamená, že:

 • v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti Angelini máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které popíšete v námitce. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku můžete vznést prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (právo vznést námitku).

Budete-li chtít vykonat tato práva (zejména právo vznést námitku), můžete kdykoli kontaktovat Správce, a to buď písemně poštou na adrese: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, anebo e-mailem na adrese:

privacy.czech@angelinipharma.com, nebo můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého můžete kontaktovat na adrese dpo.czech@angelinipharma.com.

 1. Stížnost

Pokud nesouhlasíte s tím, jak jsme Vaši námitku vyřídili, nebo pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, můžete podat stížnost proti našemu postupu u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu: posta@uoou.cz;
 2. prostřednictvím datové schránky ID DS: qkbaa2n;
 3. telefonicky na čísle: +420 234 665 111; nebo
 4. písemně poštou na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tuto stížnost lze rovněž vznést u Úřadu pro ochranu údajů jinde než v České republice, a to tehdy, pokud se bude jednat o Úřad pro ochranu osobních údajů členského státu EU, kde máte obvyklé bydliště nebo země, ve které došlo k údajnému porušení (právo podat stížnost).

 1. Cookies a podobné technologie

Informace o užívání cookies a podobných technologií na těchto Webových stránkách je obsažena v Zásadách používání cookies (Cookie Policy).

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Angelini se nemůže zaručit a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a informace poskytované těmito třetími stranami, za jejich úplnost nebo přesnost, ani za obsah webových stránek těchto třetích stran, jakož i za produkty a služby poskytované na webových stránkách těchto třetích stran, ani za zpracování osobních údajů uživatelů/návštěvníků těmito třetími stranami.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Webové stránky a na související webové stránky uvedené pod záložkou [•], které mohou obsahovat také speciální Oznámení o ochraně osobních údajů, jejichž případná odchylná ustanovení mají přednost.

 1. Změny Oznámení o ochraně osobních údajů

Neustálý rozvoj naší činnosti může vést ke změně charakteru výše uvedeného zpracování Vašich osobních údajů. Následkem toho může být toto Oznámení o ochraně osobních údajů v průběhu času měněno a doplňováno, což může být nezbytné rovněž ve vztahu k nové legislativě o ochraně osobních údajů.

Aktualizovaná verze tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů bude zveřejňována na této stránce s uvedením data nejnovější aktualizace, proto si prosím při návštěvě Webových stránek prostudujte i tuto stránku.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.