Duševní zdraví

oncology

Zátěž duševního zdraví celosvětově narůstá, deprese, bipolární afektivní porucha a schizofrenie patří mezi 10 hlavních příčin invalidity na celém světě. Duševní poruchy nadále způsobují společnosti obrovské sociální a ekonomické zatížení, což vede k předčasným úmrtím a ovlivňuje fungování a kvalitu života pacientů i jejich rodin.

Jen v Evropě je každoročně diagnostikováno nebo hlásí stav duševního zdraví téměř 40 % populace. Proto je zdravotní péče o duševní zdraví prioritou, která vyžaduje plné zapojení více zúčastněných stran. (Wittchen, H.U., et al. (2011) The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology: The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 21, 655–679.)

Společnost Angelini dosáhla v posledních 50 letech mezinárodního uznání za své značné úsilí o zlepšení léčby pacientů s duševními poruchami a za boj proti stigmatizaci poruch duševního zdraví. Společnost hrála průkopnickou roli ve vývoji antidepresiv a stabilizátorů nálady a nyní se chopila výzvy v podpoře návrhů nových paradigmat péče o pacienty, od inovativních léčebných postupů po společenské závazky. Oblast duševního zdraví zůstává stále na okraji zájmu veřejnosti, i proto chce společnost Angelini přispět ke změně této skutečnosti nejen prostřednictvím výzkumu a vývoje léčiv, ale také podporou vysoce kvalitních projektů, jako je HEADWAY 2023. Cílem tohoto projektu, který se uskutečnil na konci roku 2017 ve spolupráci s think-tankem „The European House-Ambrosetti“, je navrhnout nový plán pro duševní zdraví, který poskytne globální přehled o kontextu duševního zdraví v Evropě tím, že se zaměří na sociální i hospodářské rozměry duševního zdraví. Konečným cílem je pokročit v dnešním paradigmatu zvládání a léčby duševních onemocnění tak, aby systémy sociální a zdravotní péče v každé zemi mohly zaručit přiměřené a účinné způsoby pomoci v oblasti péče a zároveň podporovat lepší kvalitu života pacientů a legitimní sociální začlenění. Očekává se silný a pozitivní dopad těchto aktivit na rodiny.

Nejlepším způsobem, jak zlepšit kvalitu života lidí s poruchami duševního zdraví a bojovat se stigmatem, je poskytovat přesné informace. Za tímto účelem Angelini Pharma spustila HarmoniaMentis.com, nový web zaměřený na duševní zdraví.

Klíčová data o duševním zdraví

Duševní poruchy v Evropě na vzestupu

Duševní poruchy, hlavní zdravotní výzva 21. století

 • Duševní poruchy1

  Každý rok téměř 4 lidé z 10 (38,2 %) z celkové populace EU trpí alespoň jednou duševní poruchou. To odpovídá asi 164,7 milionům lidí.

 •    Rozdělení

   

  Problémy duševního zdraví se prolínají napříč věkem, pohlavím a zeměmi1.

  • Poměrně vysoké frekvence běžných duševních poruch, většinou nepsychotických depresí a úzkostí, jsou spojeny se špatným vzděláním, materiálním znevýhodněním a nezaměstnaností.2
  • Lidé s nižším socioekonomickým statusem pociťují častější duševní poruchy.2
 • Dopad na dotčené jednotlivce a na společnost1

  Duševní poruchy mají velký dopad na postižené jedince i na společnost a zátěž lze rozdělit do 4 hlavních oblastí:

  • Ztráta kvality života QoL
  • Přidružené stigma
  • Nezaměstnanost
  • Přímé a nepřímé náklady

Zátěž duševních poruch v Evropské unii

 • Nejběžnější typy duševních poruch4

  • Úzkostné poruchy (14 %)
  • Poruchy nálady (7,8 %), dominuje deprese (6,9 %)
  • Somatoformní poruchy (6,3 %)
  • Závislost na alkoholu (3,4 %) a závislost na opioidech a konopí
  • Psychotické poruchy (1,2 %) a poruchy příjmu potravy
 • Genderové rozdíly1,4

  • Existují jasné genderové rozdíly v typu duševních poruch postihujících ženy oproti mužům.
  • Ženy byly neúměrně více postiženy depresí, dvakrát častěji než muži.
  • U mužů jsou poruchy spojené s nadužíváním alkoholu největším relativním přispěvatelem k zátěži nemocnosti v Evropě.
 • Rozdělení podle věku2,3,4

  • Duševní poruchy často začínají v relativně mladém věku.
  • Problémy s duševním zdravím jsou u starších lidí běžné.
  • Generalizovaná úzkostná porucha má nejvyšší prevalenci u osob ve věku ≥ 65 let.
  • Demence postihuje v průměru 5 % lidí starších 65 let a 20 % lidí starších 80 let.

Reference

 1. EU contribution to the World Mental Health Surveys Initiative (EU-WMH). The burden of mental disorders in the European Union. 
 2. Health & Consumer Protection Directorate-General. The state of mental health in the European Union. European Commission, 2004. Dostupné online
 3. World Health Organization. Mental health and older adults. Dostupné online
 4. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jönsson B, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679.
back to top

Deprese

 • Definice2

  • Deprese je běžná, ale závažná porucha nálady.
  • Je provázena vážnými příznaky, které ovlivňují to, jak se člověk cítí, myslí a zvládá každodenní činnosti – může tedy mít vliv například na spánek, chuť k jídlu nebo pracovní výkonnost.
 • Epidemiologie v Evropě

  • Deprese je jednou z nejrozšířenějších duševních chorob v Evropě a výrazně zatěžuje pacienty s touto diagnózou, a to jak z hlediska let ztracených v důsledku předčasné úmrtnosti, tak z hlediska let ztracených v důsledku života se zdravotním postižením.3
  • Deprese je častější u žen a osob ve věku 40–59 let.1,3
 • Rizikové faktory

  • Konkrétní příčina deprese není známa.
  • Deprese se zdá být multifaktoriální a heterogenní skupinou poruch zahrnujících genetické faktory a faktory prostředí.1
 • Příznaky1

  • Deprese většinou není onemocnění viditelné na první pohled.
  • Pro diagnózu deprese dle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) musí být přítomno po dobu dvou týdnů alespoň 5 z 9 uvedených příznaků, přičemž alespoň jeden z nich je buď depresivní nálada nebo ztráta zájmu či potěšení.
  Hlavní známky a příznaky deprese
  • Depresivní nálada
  • Snížený zájem nebo ztráta potěšení téměř ve všech činnostech (anhedonie)
  • Poruchy spánku (nespavost nebo hypersomnie)
  • Únava nebo ztráta energie
  • Psychomotorická agitace nebo retardace
  • Pocity bezcennosti
  • Snížená schopnost myslet nebo soustředit se, nerozhodnost
  • Významná změna hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu
  • Opakující se myšlenky na smrt, opakované sebevražedné myšlenky bez konkrétního plánu nebo pokus o sebevraždu nebo konkrétní plán na spáchání sebevraždy
 • Diagnóza

  • Pro diagnostiku lze použít screeningové dotazníky, nejpoužívanější je dotazník PHQ-9 PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9)1.
  • Deprese je klinická diagnóza založená na anamnéze a vyšetření pacienta.
   • Specifické laboratorní testy k diagnostice deprese nejsou k dispozici, ale cílené laboratorní vyšetření může být užitečné k vyloučení potenciálních onemocnění, která se mohou jako deprese projevovat.1
  • Zobrazovací metody mohou pomoci objasnit případné neurologické onemocnění, které může vyvolat psychiatrické symptomy.1
 • Léčba

  • Ve všech populacích pacientů poskytuje obecně nejrychlejší a nejtrvalejší odpověď kombinace léků a psychoterapie.1
  • 70–80 % pacientů s depresí může vhodnou léčbou dosáhnout významného zlepšení symptomů.1

Reference

 1. Halverson JL, Bhalla RN, Moraille-Bhalla P, Andrew LB, Leonard RC. Depression. Dostupné online
 2. National Institute of Mental Health. Depression. 2018. Dostupné online
 3. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jönsson B, Olesen J, et al. The size of burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679
back to top

Schizofrenie

 • Definice1,3

  • Schizofrenie je chronická a závažná duševní porucha, která ovlivňuje to, jak lidé myslí, cítí a vnímají.
  • Charakteristickým příznakem schizofrenie jsou psychotické příznaky, které se projevují jako:
   • sluchové halucinace (hlasy)
   • bludy (pevná falešná přesvědčení)
   • neuspořádaná řeč
   • negativní příznaky (snížený emoční projev)
 • Epidemiologie v Evropě

  • Celoživotní prevalence schizofrenie se obecně celosvětově odhaduje na přibližně 1 %.
  • Prevalence schizofrenie je u mužů i žen přibližně stejná.
  • Nástup schizofrenie se obvykle vyskytuje mezi pozdním dospívajícím věkem a třicátníky.
  • Prvních 5–10 let nemoci může být bouřlivých, ale po tomto počátečním období obvykle následují desetiletí relativní stability.
 • Rizikové faktory

  • Přesné příčiny schizofrenie nejsou známy.1
  • Genetické a perinatální soubory rizikových faktorů jsou nejpravděpodobnější příčinou.
   • Mnoho různých genů může zvýšit riziko výskytu schizofrenie, ale žádný gen sám o sobě nezpůsobuje poruchu.
   • Pro rozvoj schizofrenie jsou nezbytné interakce mezi geny a aspekty prostředí jedince. Mezi faktory prostředí mohou patřit: vystavení virům, podvýživa před narozením, problémy během porodu a psychosociální faktory3.
 • Příznaky1,3

  • Příznaky schizofrenie lze rozdělit do následujících 4 domén:
   • Pozitivní příznaky – Psychotické příznaky, které se u zdravých lidí obvykle nevyskytují (tj. halucinace, bludy, dezorganizovaná řeč a chování).
   • Negativní příznaky – spojené s narušením normálních emocí a chování (tj. snížení emočního rozsahu, chudoba řeči a ztráta zájmů a nadšení).
   • Kognitivní symptomy – pro některé pacienty nevýrazné, pro jiné závažnější. Pacienti si mohou všimnout změn v paměti nebo jiných aspektech myšlení. Také je pro ně obtížné porozumět nuancím a jemnostem mezilidských vztahů
   • Příznaky změn nálady – Pacienti se často zdají být veselí nebo smutní způsobem, který je obtížné pochopit; jsou často v depresi.
 • Diagnóza

  • Diagnóza schizofrenie se provádí podle kritérií uvedených v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, páté vydání (DSM-5) a pacient musí mít alespoň 2 z následujících příznaků z nichž každý přetrvává významnou část času, nejméně po dobu 1 měsíce:1
   • Bludy
   • Halucinace
   • Dezorganizovaná řeč
   • Dezorganizované nebo katatonické chování
   • Pacient musí vykazovat sníženou míru fungování v práci, mezilidských vztazích nebo při péči o sebe sama
   • Nepřetržité známky schizofrenie trvají nejméně 6 měsíců
   • Negativní příznaky
  • Alespoň jedním z příznaků musí být přítomnost bludů, halucinací nebo dezorganizované řeči.
  • Schizofrenie není spojena s žádnými charakteristickými laboratorními výsledky.1
 • Léčba

  • Léčba schizofrenie vyžaduje integraci lékařských, psychologických a psychosociálních vstupů.1
   • Medikamentózní léčba schizofrenie často vyžaduje kombinaci léků, které mohou zahrnovat antipsychotika, antidepresiva a léky proti úzkosti.2
   • Starší, někdy nazývaná typická antipsychotika, snižují pozitivní příznaky, jako jsou halucinace a bludy, a zabraňují relapsům.1,2
   • Novější antipsychotika, také známá jako atypická antipsychotika nebo antipsychotika druhé generace, jsou účinná v léčbě pozitivních i negativních symptomů. Mohou mít také účinkovat na kognitivní symptomy a poruchy nálady při schizofrenii.2
   • Psychosociální intervence je nezbytná, protože u pacientů, kteří ji pravidelně podstupují, je méně pravděpodobné, že budou mít relapsy nebo budou hospitalizováni.1,3

Reference

 1. Frankenburg FR. Schizophrenia. 2018. Dostupné online
 2. Grohol JM. Schizophrenia treatment. 2018 Dostupné online
 3. National Institute of Mental Health. Schizophrenia. 2016.Dostupné online
back to top