Vnitřní Oznamovací Systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

 

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,

 

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

 

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,

se sídlem Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno,

IČO: 188 24 706,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1132,

(dále jen „povinný subjekt“)

 

jako povinný subjekt dle Zákona, tímto v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následující informace:

1.     Způsoby oznamování

Fyzická osoba (oznamovatel) může podat oznámení – informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti prostřednictvím:

1.1. Vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu

Povinný subjekt je povinen zavést vnitřní oznamovací systém podle Zákona. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému způsoby následujícími způsoby:

-       prostřednictvím webové aplikace dostupné na Speeki, kde je možné oznámení podat písemně nebo nahráním zprávy,

-       emailem příslušné osobě,

-       telefonicky příslušné osobě v pracovní dny od 9:00 do 15:00,

-       osobně u níže uvedené příslušné osoby po předchozí domluvě,

-       písemně (v listinné podobě) na adrese uvedené níže k rukám příslušné osoby s označením obálky „Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů – neotevírat“. 

1.2. Oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR přijímá oznámení prostřednictvím:

a.     internetových stránek https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,

b.     emailem: oznamovatel@msp.justice.cz,

c.     telefonicky: 221 997 840.

 

Na webu https://oznamovatel.justice.cz/ naleznete další informace o:

-       způsobech, jakými lze podávat oznámení podle Zákona, včetně kontaktních údajů pověřených zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, zejména emailové nebo jiné adresy pro doručování a telefonního čísla,

-       podmínkách, za kterých lze pořídit zvukový záznam ústně podaného oznámení,

-       postupu Ministerstva spravedlnosti při podání oznámení ministerstvu, včetně informací o lhůtách, ve kterých je Ministerstvo spravedlnosti povinno postupovat,

-       způsobu posouzení oznámení,

-       právech a povinnostech oznamovatele.

1.3. Orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie

2.     Údaje o příslušné osobě určené povinným subjektem

 

Jméno a příjmení příslušné osoby:

Sabina Rossetti

Telefonní číslo: +39 3459758621

Emailová adresa: sabina.rossetti@angelinipharma.com

Doručovací adresa:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Palachovo náměstí 799/5 - 625 00 Brno, Czech Republic

3.     Informace, zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost

Verze informace v případě, že budou přijímána oznámení od všech osob uvedených v zákoně.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Tj. povinný subjekt přijímá oznámení od všech osob vykonávajících pro povinný subjekt (přímo či nepřímo) činnosti uvedené v § 2 odst. 3 Zákona, zejména závislou práci, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánů právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, dobrovolnou činnost či odbornou praxi nebo stáž, výkon práv a povinností ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění.

Další informace o vnitřním oznamovacím systému povinného subjektu lze nalézt zde.

Informace o zpracování osobních údajů, k němuž dochází při podání a prošetřování oznámení, lze nalézt zde.